Nu suntem primii sau…O AMFORĂ GRECEASCĂ DESCOPERITĂ LA ȚĂRĂNCUȚA (COM. CHIOSELIA, R-NUL CANTEMIR)

O AMFORĂ GRECEASCĂ DESCOPERITĂ LA ȚĂRĂNCUȚA

(COM. CHIOSELIA, R-NUL CANTEMIR)

Sergiu POPOVICI, Eugen MISTREANU

Cuvinte cheie: Țărăncuța, amforă, Heracleea Pontică, sec. IV î.Hr.

Key words: Țărăncuța, amphora, Heraclea Pontica, 4th century BC.

Ключевые слова: Цэрэнкуца, амфора, Гераклея Понтийская, IV в. до Р.Х.

În vara anului 2015, pe teritoriul s. Țărăncuța (com. Chioselia, r-nul Cantemir), cu ocazia săpării unor gropi într-o plantație de viță de vie, a fost descoperit de către muncitori un vas grecesc de tip amforă1. Fiind anunțați, specialiștii Agenției Naționale Arheologice au efectuat o deplasare pentru a examina vasul și locul descoperiri. Astfel, s-a constat că amfora a fost identificată la 1,4 km sud-est de extremitatea sudică a s. Țărăncuța și la 4,3 km nord-est de limita nordică a com. Burlacu, în partea superioară a unei cumpene de apă situată între râurile Salcia Mică și Ialpugel (Fig.1). Descoperitorii vasului (Fig. 2) au predat amfora spre păstrare Muzeului de Istorie și Etnografie din com. Burlacu, r-nul Cahul.

Amfora a fost confecționată din pastă nisipoasă, cu particule negre și cenușii în compoziție, în urma arderii obținând culoarea cărămizie deschisă. Vasul are corpul piriform alungit, gâtul cilindric înalt, cu buza profilată, torțile înalte, ovale în secțiune, piciorul fiind profilat, lățit la bază, cu cavitate medie în talpă. Pe gâtul amforei se observă urmele uzate, nedescifrabile ale unei ştampile englife, de formă dreptunghiulară (Înălțimea vasului=64 cm; diametrul buzei variază de la 8,5 la 9,3 cm; diametrul maxim al corpului=24 cm; înălțimea torților=22 cm; diametrul maxim al piciorului= 5 cm (Fig. 3).

   Cu privire la încadrarea tipologică și cronologică a piesei, ne conducem de schema propusă de către reputatul amforolog S.Ju. Monahov. Conform acestei clasificări, exemplarul de la Țărăncuța se atribuie producției Heracleei Pontice și se încadrează în tipul I-A, varianta I-A-3. Recipientele acestei variante au o capacitate de 6,56 litri si 7,05 litri. Cronologic, vasul poate fi datat în sferturile doi și trei ale sec. IV î.Hr.

   Grupele amforelor Heracleei Pontice din sec. IV-III î.Hr., utilizate ca ambalaje pentru transportarea mai ales a vinului, sunt unele dintre cele mai răspândite în spațiul de la est de Carpați. Se remarcă prezența lor mai ales în contextul necropolelor tumulare scitice. Dintre acestea, putem remarca descoperirile de la Divizia, Plavni, Krasnoe, Butor etc. Nu lipsesc amforele de Heracleea Pontică nici în mediul culturii getice, fragmente de astfel de vase, dar și exemplare întregibile, fiind descoperite în siturile fortificate de la Hîrtopul Mare, Butuceni, Potîrca, Stolniceni, Saharna Mare, Saharna-La Revechin etc. O grupare mai mare a amforelor heracleote se atestă totuși în partea sudică a spațiului pruto-nistrean. Ele pătrundeau în zonă din orașele-polisuri grecești de pe țărmul Mării Negre prin intermediul arterelor fluviale, fiind comercializate în mediul barbar.

   Pentru a stabili contextul arheologic în care a fost găsită amfora, în punctul descoperirii am realizat un sondaj, cu dimensiunile de 4×4 m, și am prospectat perieghetic zona aferentă. În cuprinsul sondajului urmele unui eventual complex arheologic din care ar proveni amfora nu au fost identificate (Fig. 4). Drept rezultat al cercetărilor de suprafață însă, la distanța de circa 0,28-0,35 km spre sud de locul descoperii amforei am sesizat urmele a cinci tumuli mici și aplatizați, iar la aproximativ 0,40-0,45 km sud de aceste situri am stabilit existența a altor patru movile aplatizate, dintre care se evidențiază una mai mare, cu diametrul de circa 40 m și înălțimea de 1,5 m (Fig. 5). Aceasta din urmă figurează în: Repertoriul monumentelor arheologice din Republica Moldova. Raionul Cantemir, sub numele de Tumulul 2. Un alt sit consemnat în Repertoriu – Tumulul 1, este situat la 1,6 km est de localitatea Chioselia pe partea superioara a unui platou.

        Luând în considerație numărul mare de tumuli înregistrați în zona descoperiri amforei, putem presupune că vasul a fost depus drept ofrandă într-o zona funerară, folosită drept necropolă tumulară de către comunitățile ce au populat zona de sud a spațiului pruto-nistrean în   sec. VII-IV î. Hr.

SUMMARY

GREEK AMPHORA FROM ȚĂRĂNCUȚA VILLAGE (CHIOSELIA COMMUNE, CANTEMIR DISTRICT)

In the summer of 2015 on the territory of Țărăncuța village in Chioselia commune, during agricultural works an amphora was found. The vessel is of elongated proportions, made of clay with the addition of sand. On the amphora neck, shabby, indecipherable traces of a stamp are observed. According to the classification of Greek amphorae found in the northern Black Sea, proposed by S. Y. Monakhov (2003), the vessel from Țărăncuța can be attributed to the type I-A, version I-A-2 Herakleian ceramic containers, and can be dated to the second and third quarter of the 4th century BC. On the spot where we found the vessel, we excavated a 4 x 4 meters site, but found no traces of any archaeological complex.

РЕЗЮМЕ

ГРЕЧЕСКАЯ АМФОРА ИЗ С. ЦЭРЭНКУЦА (КОММ. КЕСЕЛИЯ,

КАНТЕМИРСКИЙ Р-Н)

Летом 2015 г. на территории с. Цэрэнкуца комм. Кеселиа, в ходе сельскохозяйственных работ была найдена амфора. Сосуд вытянутых пропорций, изготовленный из глины с примесью песка. На шее амфоры видны потертые, неразборчивые следы штампа. Согласно классификации греческих амфор, найденных в северном Причерноморье, предложенной С.Ю. Моноховым (2003), сосуд из Цэрэнкуца можно отнести к типу IA, вариант IA-2 Гераклейской керамической тары, и датировать второй и третьей четвертью IV в. до Р.Х. На месте где был найден сосуд, нами был разбит шурф 4 х 4 м, следов какого либо археологического комплекса обнаружено не было.

1 Aducem sincere mulțumiri d-lui Piotr Mihov, proprietarul terenului, pentru sprijinul acordat în timpul cercetărilor.

Fig. 1. Locul descoperiri amforei

Fig. 2. Momentul în care a fost descoperită amfora.

Fig. 3. Amfora de la Țărăncuța.

Fig. 4. Vedere dinspre nord asupra sondajului.

Fig. 5. Imagine orto-foto asupra zonei în care a fost descoperită amfora. 1, locul descoperirii, 2, tumuli. Fig. 1Fig. 2Fig. 3Fig. 4Fig. 5IMG_20150701_121904_HDRIMG_20150701_122208_HDRIMG_20150717_163540_HDR

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

eighty nine − eighty eight =